Privacybeleid


WETALENT B.V.
privacy@wetalent.nl
+31 (0)88-2809000

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website en/of diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van WETALENT. U dient zich ervan bewust te zijn dat WETALENT niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

WETALENT respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van WETALENT of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. De verwerking van persoonsgegevens is afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt. Wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt alleen uw e-mailadres gebruikt.

 • Identificatiegegevens
 • Financiële bijzonderheden
 • Persoonlijke kenmerken
 • Opleiding en vorming
 • Beroep en betrekking
 • Beeldopnamen (indien u een foto verstrekt)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die WETALENT verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@wetalent.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet:

1. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer de gegevens van een sollicitant worden doorgestuurd naar een opdrachtgever om te kijken of de kandidaat geschikt is voor de rol. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet, bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van financiële gegevens bij een dienstverband.

WETALENT verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of vacature alert
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Voor het matchen van uw gegevens met vacatures, om ons te helpen bij het vinden van de positie die het beste bij u past
 • Facturen op maken m.b.t. aankopen in de webshop
 • Om onze website te optimaliseren en het gebruikersgemak te verbeteren
 • En de overige doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid 

Geautomatiseerde besluitvorming

WETALENT neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Registreren

Als u een persoonlijk profiel aanmaakt, heeft WETALENT gegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens om u te kunnen matchen met een werkgever of vacature. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om contact op te nemen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Solliciteren

Wanneer u solliciteert op een vacature, komt u met WETALENT overeen dat uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze database ten behoeve van matching en verstrekt kunnen worden aan opdrachtgevers. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie wij uw gegevens doorgeven, gehouden om uw privacy te respecteren.

U kunt uw gegevens elk moment inzien, wijzigen of (laten) verwijderen.

Webshop

Bij een aankoop in de webshop, heeft WETALENT gegevens nodig ten behoeve van de facturatie en eventuele verzending. WETALENT is wettelijk verplicht om de data 7 jaar te bewaren.

Vacature alert

U kunt zich aanmelden op de vacature alert. Daarvoor dient u WETALENT minstens uw e-mailadres te verstrekken. Daarnaast kun je een gewenst vakgebied en regio invoeren. Wij gebruiken deze gegevens om u via e-mail op de hoogte te stellen van nieuwe vacatures in het betreffende vakgebied en de regio. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden op de nieuwsbrief. Daarvoor dient u WETALENT minstens uw e-mailadres te verstrekken en krijgt u de mogelijk om uw naam te verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens om u wekelijks een e-mail te sturen met sollicitatietips, nieuws en vacatures. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van WETALENT of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bewaartermijnen

WETALENT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zie onderstaande de tabel voor de verschillende gegevensverwerkingen en de bijhorende bewaartermijnen.

De genoemde bewaartermijnen gaan in zodra u stopt gebruik te maken van de bijbehorende dienst(en). U kunt uw gegevens elk moment inzien, wijzigen of (laten) verwijderen.

Gegevens

Bewaartermijn

Reden

Identificatiegegevens

Tot 2 jaar na registratie (7 jaar in geval van fiscale bewaarplicht)

Contractuele overeenkomst, fiscale bewaarplicht, ten behoeve van matching en/of om contact op te kunnen nemen

Financiële bijzonderheden

Tot 2 jaar na registratie (7 jaar in geval van fiscale bewaarplicht)

Contractuele overeenkomst, fiscale bewaarplicht en/of ten behoeve van matching

Persoonlijke kenmerken

Tot 2 jaar na registratie

Contractuele overeenkomst en/of ten behoeve van matching

Opleiding en vorming

Tot 2 jaar na registratie

Contractuele overeenkomst en/of ten behoeve van matching

Beroep en betrekking

Tot 2 jaar na registratie

Contractuele overeenkomst en/of ten behoeve van matching

Beeldopnamen (indien u een foto verstrekt)

Tot 2 jaar na registratie

Contractuele overeenkomst en/of ten behoeve van matching

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken

Tot 2 jaar na registratie

Contractuele overeenkomst, fiscale bewaarplicht en/of ten behoeve van matching

Grondslagen

WETALENT verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Wettelijke verplichting
 • Toestemming
 • Uitvoering van de overeenkomst

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bekijk het cookiebeleid om te zien welke cookies we gebruiken en waarom. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WETALENT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@wetalent.nl.

Delen van persoonsgegevens door WETALENT met derden

We delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. WETALENT verstrekt jouw gegevens niet aan commerciële of goede doelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ivo.bourgondien@wetalent.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. WETALENT zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

WETALENT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

WETALENT
Venbroekstraat 22
5253 AS   Nieuwkuijk
privacy@wetalent.nl
+31 (0)88-2809000