Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden WETALENT B.V.

Definities

1) “WETALENT”: onder WETALENT wordt verstaan WETALENT B.V. en alle door WETALENT te verwerven en/of op te richten vennootschappen en/of nevenvestigingen.
2) “WETALENT B.V.”: onder WETALENT B.V. wordt verstaan, de activiteiten van WETALENT, waarbij zij behulpzaam is voor opdrachtgevers bij het zoeken naar kandidaten, waarbij totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de werkgever en de kandidaat wordt beoogd.
a) “Kandidaat”: ieder natuurlijk persoon die door WETALENT wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtgever van WETALENT.
b) “Bruto jaarinkomen”: het tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken bruto jaarsalaris incl. vakantiegeld, aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonussen, tantième of winstdeling, dertiende maand of eindejaarsuitkering, vaste representatievergoedingen, (lease)auto en overige emolumenten. Een door Opdrachtgever ter beschikking gestelde auto wordt in dit verband gelijk gesteld aan €7.500,- bruto jaarsalaris.
c) “Opdrachtbevestiging”: bevestiging van de overeenkomst tussen WETALENT en Opdrachtgever, waarbij WETALENT de opdracht bevestigt voor de werving en selectie van kandidaten waarbij totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de werkgever en de kandidaat wordt beoogd.
3) “Opdrachtgever”: degene met wie WETALENT een overeenkomst aangaat voor het werven, selecteren, uitzenden, detacheren en uitlenen van een kandidaat en/of Interim professional.
4) “Dienstverlening”: onder de Dienstverlening van WETALENT worden alle diensten verstaan die door WETALENT worden verleend, onder andere bestaande uit: werving- en selectie, detachering, doorlenen, payroll, outplacement, consultancy, training, coaching en bemiddeling van zzp’ers.
5) “Aanstelling”: onder Aanstelling wordt verstaan de overeenstemming tussen Kandidaat en Opdrachtgever over een tijdelijk of vast dienstverband, dan wel het verrichten van diensten in de breedste zin des woords voor Opdrachtgever.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen WETALENT, Opdrachtgever, Kandidaat en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.
1.2. Deze voorwaarden hebben 24 juli 2018 als ingangsdatum, waarbij alle eerder door WETALENT uitgebrachte Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden komen te vervallen.
1.3. Afwijkingen van deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van WETALENT schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij WETALENT de algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
1.5. Deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulppersonen van WETALENT, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie WETALENT de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.

Artikel 2. Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van opdrachten

2.1. Alle offertes en kostenopgaven van WETALENT zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.
2.2. Een opdracht tussen WETALENT en Opdrachtgever komt onder meer op één van de navolgende wijzen en tijdstippen tot stand:
2.2.1. Nadat WETALENT de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.
2.2.2. Op het moment waarop WETALENT op verzoek van de Opdrachtgever haar diensten en/of werkzaamheden is aangevangen, ook al heeft de opdrachtgever de opdracht (nog) niet schriftelijk aan WETALENT bevestigd. Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen.
2.2.3. Indien de Opdrachtgever een door WETALENT geïntroduceerde kandidaat uitnodigt.
2.3. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen na verzending van de Opdrachtbevestiging zijn/haar bezwaren aan WETALENT kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de Opdrachtbevestiging van WETALENT geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.4. Alle genoemde kosten en bedragen in offertes, contracten en deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn exclusief BTW tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 3. Benodigde informatie en registratieplicht

3.1. Opdrachtgever dient WETALENT tijdig alle informatie te verstrekken, welke WETALENT naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door WETALENT verzocht.
3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan WETALENT verstrekte informatie.
3.3. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in artikel 3.1. genoemde verplichtingen niet nakomt, dan wel de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 3.2. bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten en (extra) honorarium voor rekening van de Opdrachtgever.
3.4. Opdrachtgever dient WETALENT ook steeds onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in de in artikel 3.1. bedoelde informatie. Bij gebreke hiervan kan WETALENT niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan op basis van foutieve en/of gewijzigde informatie.

Artikel 4. Vergoeding, Kosten en betalingswijze

4.1. Vergoeding WETALENT B.V.
4.1.1. De door de Opdrachtgever aan WETALENT verschuldigde kosten van een wervingsprocedure zijn uitgedrukt in een percentage van het eerste bruto jaarinkomen dat de Kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen.
4.1.2. De Opdrachtgever is het overeengekomen percentage van het bruto jaarinkomen van de Kandidaat aan vergoeding aan WETALENT verschuldigd in het eerste jaar; vervolgens geldt een vast percentage van het bruto jaarinkomen (welke overeengekomen is bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst) per jaar (12 maanden) zolang de kandidaat in dienst blijft bij de opdrachtgever voor een periode van maximaal 2 jaar.
Er kan ook gekozen worden voor een eenmalig vast percentage van het bruto jaarinkomen.
4.1.3. Bovenop de vergoeding die WETALENT in rekening brengt, zal opdrachtgever alle kosten verschuldigd zijn, die voor WETALENT (Of voor derden van wie WETALENT zich voor de uitvoering van haar opdracht bedient) ontstaan, vanwege de aan WETALENT verstrekte opdracht. Onder deze kosten zijn bijvoorbeeld te verstaan, de kosten van assessments. De hoogte van deze kosten zal in beginsel vermeldt staan in de offerte en/of opdrachtbevestiging van WETALENT. Indien later besloten wordt om extra middelen in te zetten, dan zal WETALENT hiervoor een separate offerte maken.
4.1.4. Indien en voor zover de opdrachtgever na introductie van de door WETALENT geselecteerde en/of aan opdrachtgever voorgedragen kandidaat niet onverwijld schriftelijk aan WETALENT bericht deze kandidaat reeds uit haar eigen netwerk of anderszins (persoonlijk) te kennen en evenmin onverwijld schriftelijk aan WETALENT bericht dat deze kandidaat reeds door een andere onderneming aan opdrachtgever is voorgedragen (onder gelijktijdige overlegging van bewijsstukken daarvan), is opdrachtgever de vergoeding voor de door WETALENT verrichte werkzaamheden of diensten, zoals in deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden bedoeld, aan WETALENT verschuldigd.
4.2. Declaraties en correspondentie over de betaling van declaraties en over de uitkomsten van de werkzaamheden of diensten van WETALENT, zullen geacht worden de Opdrachtgever te hebben bereikt, indien zij zijn verzonden aan het adres van de Opdrachtgever, zoals het door Opdrachtgever aan WETALENT is medegedeeld. Opdrachtgever is verplicht wijzigingen van adresgegevens direct door te geven aan WETALENT.
4.3. Indien een Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever accepteert, ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor wervingskosten zoals beschreven in artikel 4.1.2. In geval van een wervingsvergoeding verdeeld over drie termijnen, zal de eerste factuur direct na aanbieden en ondertekenen van de arbeidsovereenkomst toegestuurd worden.

Artikel 5. Overige kosten

5.1. De eventuele reis- en verblijfkosten van de Kandidaat ten behoeve van een interview met de Opdrachtgever, zullen door Opdrachtgever aan de Kandidaat of WETALENT worden vergoed.
5.2. De eventuele kosten voor de huur van een externe locatie ten behoeve van een interview van de Opdrachtgever met een Kandidaat, zullen door Opdrachtgever aan WETALENT worden vergoed.

Artikel 6. Betaling

6.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van WETALENT te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.2. Na het verstrijken van de in artikel 6.1. gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is dan aan WETALENT de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
6.3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de door WETALENT niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.
6.4. Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in artikel 6.2. bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in artikel 6.3. bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
6.5. Indien meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd en in onderlinge samenhang aan WETALENT opdracht hebben gegeven tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden, of indien door WETALENT tegelijkertijd en in onderlinge samenhang aan meerdere personen of rechtspersonen offerte is gedaan of tegelijkertijd en in onderlinge samenhang een of meerdere opdrachten zijn bevestigd, zullen al deze opdrachtgevers, personen of rechtspersonen ten opzichte van WETALENT hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van het aan WETALENT verschuldigde, een en ander zowel voor wat betreft de diensten en/of werkzaamheden, waarvoor opdracht, de offerte of de opdrachtbevestiging is gegeven of uitgebracht, als voor wat betreft later verrichte diensten of werkzaamheden.
6.6. Bezwaren omtrent de factuur moeten binnen 7 kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij WETALENT zijn ingediend. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.
6.7. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens bezwaren als in artikel 6.6. bedoeld.

Artikel 7. Advertenties

WETALENT kan haar kennis en expertise op het gebied van adverteren beschikbaar stellen aan de Opdrachtgever. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de WETALENT.

Artikel 8. Overige verplichtingen Opdrachtgever

8.1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van WETALENT op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever een door WETALENT geïntroduceerde Kandidaat binnen 12 maanden na introductie van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden bepaalde.
8.2. Indien de Opdrachtgever een door WETALENT geïntroduceerde Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 12 maanden na de introductie van de Kandidaat door WETALENT alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden bepaalde.
8.3. Indien een omstandigheid als in artikel 8.1. en/of 8.2. zich voordoet en er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan dient onder het eerste bruto jaarinkomen in artikel 4 van deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden te worden verstaan de verwachte jaaromzet van de Kandidaat.
8.4. Indien een omstandigheid als in artikel 8.1. en/of 8.2. zich voordoet dient de Opdrachtgever WETALENT hieromtrent binnen 10 werkdagen te informeren inclusief opgaaf van het eerste bruto jaarinkomen, zoals vermeld in de definities.

Artikel 9. Vroegtijdige beëindiging arbeidsovereenkomst

9.1. Indien de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat binnen een periode van 3 maanden na aanvang van deze overeenkomst wordt beëindigd door de Opdrachtgever of Kandidaat, wordt de Opdracht als niet afgerond beschouwd en zal WETALENT zonder extra kosten te berekenen alsnog zorgdragen voor de uitvoering van de Opdracht mits:
9.1.1. de Opdrachtgever binnen 7 dagen na opzeggen door de kandidaat, WETALENT hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;
9.1.2. de opzegging niet het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de Opdrachtgever;
9.1.3. de essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;
9.1.4. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;
9.1.5. de Opdrachtgever alle door WETALENT gefactureerde bedragen betaald heeft;
9.1.6. de voorwaarden als in deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden beschreven door de Opdrachtgever zijn nagekomen.
9.2. Indien de Opdrachtgever of een aan de Opdrachtgever gelieerde (rechts)persoon, vennootschap of instelling binnen 12 maanden na introductie van de Kandidaat wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd, zoals opgenomen in artikel 9.1., een arbeidsovereenkomst aangaat met de Kandidaat, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van WETALENT van de volledige kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden bepaalde.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Vanaf het moment dat Opdrachtgever een aanbod doet aan de door WETALENT voorgestelde kandidaat tot invulling van een Aanstelling, handelt hij voor eigen rekening en risico. WETALENT vraagt geen referenties van de Kandidaat en trekt deze niet na, tenzij Opdrachtgever hierom uitdrukkelijk verzoekt. Opdrachtgever is uiteindelijk zelf verantwoordelijk om zich ervan te vergewissen dat de Kandidaat geschikt en integer is en over voldoende capaciteiten beschikt om de Aanstelling te vervullen. Voorts dient Opdrachtgever zelf na te gaan of enige werkvergunning of vergelijkbare vergunning vereist is en zo ja of de Kandidaat hierover beschikt. Tot slot dient Opdrachtgever te onderzoeken of Kandidaat aan de door Opdrachtgever gestelde medische vereisten voldoet. WETALENT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het bovenstaande.
10.2. WETALENT is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van WETALENT. Evenmin is WETALENT aansprakelijk voor enig(e) schade, verlies of vertraging veroorzaakt door de Kandidaat.
10.3. Voorts komt niet voor vergoeding in aanmerking: vertragingsschade, gevolgschade, gederfde winst en inkomensschade.
10.4. Ingeval Opdrachtgever ondanks hetgeen hierboven in de artikelen 10.1. tot 10.3. is bepaald, een deugdelijke grond voor een aanspraak jegens WETALENT meent te hebben, dient eerstgenoemde deze beweerdelijk aanspraak onverwijld met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd schriftelijk aan WETALENT kenbaar te maken op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens WETALENT in ieder geval een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade is ontstaan en waarvoor WETALENT aansprakelijk zou zijn.
10.5. Onverminderd het hierboven in artikelen 10.1. tot 10.3. bepaalde is iedere aansprakelijkheid van WETALENT beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Op verzoek worden over de (dekking onder de) door WETALENT gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.
10.6. Indien om wat voor reden dan ook door de in artikel 10.5. genoemde verzekeraar niet wordt uitgekeerd, is iedere aansprakelijkheid van WETALENT beperkt tot de aan WETALENT in het desbetreffende kalenderjaar door Opdrachtgever betaalde bedragen wegens voor hem verrichte werkzaamheden, met een maximum bedrag van € 10.000,-.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Met deze overeenkomst wordt geen enkel (intellectueel) eigendomsrecht, geen enkele licentie en geen enkel gebruiksrecht van WETALENT aan de Opdrachtgever overgedragen. Alle rechten van WETALENT (daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, auteursrechten, handelsmerkrechten, sui generis databaserechten, embleemrechten, beeldmerkrechten, titelrechten evenals andere commerciële rechten) blijven zonder beperking het (intellectuele) eigendom van WETALENT.
11.2. Alle materialen (inclusief de inhoud ervan) die door WETALENT worden gepubliceerd vallen onder de intellectuele eigendomsrechten van WETALENT (auteursrechten, handelsmerkrechten en sui generis databaserechten), behalve de afzonderlijke elementen van die materialen en de inhoud ervan die door de Opdrachtgever of een derde is ontworpen en die reeds onder de intellectuele eigendomsrechten van de Opdrachtgever of van die derde vallen en die niet door WETALENT zijn gewijzigd/herzien.
11.3. Door de opdracht voor het publiceren van vacatures op het Internet te plaatsen, erkent de Opdrachtgever dat WETALENT de producent van de database van die vacatures is en dat WETALENT het databaserecht op de vacatures van de Opdrachtgever heeft die door WETALENT in de database worden gepubliceerd.
11.4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk om erop toe te zien dat de te publiceren inhoud aan de perswetgeving, de concurrentiewetgeving en alle andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving voldoet.
11.5. De Opdrachtgever verleent WETALENT een licentie tot het gebruiken, reproduceren en communiceren aan derden van de gegevens/de inhoud/het logo/het handelsmerk/de (handels)naam en andere tekens in het kader van het verlenen van de Service Elementen. Door de opdracht te plaatsen garandeert de Opdrachtgever dat hij alle noodzakelijke gebruiksrechten, auteursrechten en bijbehorende rechten heeft gekocht of anderszins heeft verworven die voor WETALENT nodig zijn om de Service Elementen te verlenen (daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, de publicatie van de gegevens en de inhoud van de Opdrachtgever op het Internet).

Artikel 12. Ethische Gedragscode

12.1. De kandidaat wordt alleen voorgesteld aan de Opdrachtgever nadat een interview is afgenomen en hij/zij is geïnformeerd over de betreffende vacature, project of opdracht.
12.2. WETALENT zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Kandidaat.

Artikel 13. Geheimhoudingsplicht

13.1. Op Opdrachtgever rust een geheimhoudingsplicht voor wat betreft de informatie over de Kandidaten. Alle informatie (in de ruimste zin des woords) over Kandidaten is strikt vertrouwelijk. Als WETALENT op wat voor manier dan ook schade lijdt als gevolg van een schending van de geheimhoudingsplicht door Opdrachtgever, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van WETALENT om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen indien deze de hoogte van voornoemde boete overschrijdt.
13.2. Ingeval vertrouwelijke informatie over een Kandidaat door Opdrachtgever wordt doorgegeven aan een derde en dit resulteert in een (arbeids)overeenkomst tussen die betreffende derde en de Kandidaat, dan is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 35% van het bruto jaarsalaris, inclusief emolumenten, zoals genoemd in artikel 4.1.2 van deze voorwaarden, van de Kandidaat in zijn eerste dienstjaar bij zijn nieuwe werkgever.

Artikel 14. Toepasselijk recht, bevoegde Rechter

14.1. Op deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank, gebracht voor de rechtbank te Breda.

Artikel 15. Acceptatie van Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Opdrachtgever of Kandidaat verklaart door middel van acceptatie van deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden dat WETALENT hem/haar een redelijke mogelijkheid en een redelijke termijn heeft geboden om van deze Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden kennis te nemen.